جستجو
بررسی رابطه میزان جرأت‌‌‌‌‌‌‌ورزي و حل مسئه با ناسازگاری در نوجوانان ب
 

 

شماره جاری: شماره های 50 و 49، بهار و تابستان 1398، صفحه 9 -5

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان:

  • ماهرخ امیرنژاد، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
  • دکتر مهرناز آزادیکتا، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلام شهر
چکیده:

در اين پژوهش، به بررسی رابطه مهارت‌هاي جرأت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ورزي و حل مسئله با ناسازگاری اجتماعی پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه  نوجوانان دختر و پسر بی‌سرپرست و بدسرپرست 12 تا 18 ساله ساکن در مراکز شبانه‌‌‌‌‌‌روزي شهر تهران در سال 1396 بودند. نمونه آماري شامل 117 نوجوان بی‌سرپرست و بدسرپرست ساکن 11 مرکز شبانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌روزي شهر تهران مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد كه با روش نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گيري غیرتصادفی دردسترس انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه‌هاي ابرازوجود گمبریل و ریچی، سبك‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي حل مسئله کسیدی و لانگ و پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا. برای تحلیل داده های پژوهش، از تحلیل رگرسیون دومتغیره و همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دادند که بین متغیرهای مهارت‌‌‌‌‌هاي جرأت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ورزي و حل مسئله با ناسازگاری اجتماعی در نوجوانان بي‌‌‌‌‌‌‌‌‌سرپرست و بد سرپرست در سطح اطمینان 99 درصد (0/01>F=79/4, p)رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، با توجه به شاخص های رگرسیون ‌چندمتغیره، متغیر حل مسئله(18/06 درصد)، سهم بیشتری نسبت به متغیر مهارت جرأت‌‌‌‌‌‌ورزي(65 درصد) درتغییرات ناسازگاری اجتماعی گروه نمونه، داشت. در نتیجه،می توان گفت؛ مهارت حل مسئله، پیش بینی کننده مناسبی برای ناسازگاری اجتماعی در نوجوانان بود.
واژگان کلیدی: جرأت‌‌‌‌‌‌ورزي، حل مسئله، ناسازگاری اجتماعی، نوجوانان بي‌‌‌‌سرپرست و بدسرپرست

 

 

 

   دانلود فایل : amir nejad.pdf           حجم فایل 452 KB
پیوندها
آمار بازدید
 بازدید امروز : 12
 کل بازدید : 9126
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1