عنوان پایان نامه: رابطه حمایت اجتماعی و جو سازمانی با عملکرد شغلی مددکاران اجتماعی شهرتهران
دانشگاه: دانشگاه یزد
رشته تحصیلی: مددکاری اجتماعی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
پژوهشگر: عاطفه حسینی
استاد راهنما: دکتر سیدرضا جوادیان
سال تحصیلی: 96-1395

در چکیده پژوهش چنین آمده است: امروزه یکی از مباحثی که در حوزه مطالعات مربوط به مددکاران اجتماعی مطرح است، عملکرد شغلی آنها است. از این رو، بررسی عوامل اثرگذار در میزان عملکرد شغلی به منظور ارتقاء عملکرد شغلی مورد توجه  قرار گرفت. از آنجا که حمایت اجتماعی و جو سازمانی می توانند از عوامل اثرگذار برعملکرد شغلی باشند، در این پژوهش هدف، بررسی رابطه حمایت اجتماعی و جو سازمانی با عملکرد شغلی مددکاران اجتماعی است.
روش بررسی، تلفیقی از روش کتابخانه ای و پیمایشی است. در بررسی پیمایشی، 325 نفر از مددکاران اجتماعی شهرتهران در سال 1396 با استفاده از پرسشنامه حمایت اجتماعی" وکس فیلیپس"، جو سازمانی "ساسمن و دیپ" و عملکرد شغلی" پاترسون" به روش نمونه گیری غیراحتمالی از نوع نمونه دردسترس، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، از آزمون های آماری همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس، تی مستقل و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. در بخش آمار توصیفی، از شاخص های آماری مرکزی و پراکندگی شامل میانه، مد، میانگین، واریانس و انحراف معیار و همچنین، از جدول توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی جهت متغیرهای جمعیت شناختی مانند تحصیلات، سن، جنسیت و وضعیت تأهل استفاده شد. همچنین، برای دو متغیر مستقل، در بخش آمار توصیفی، جدول مهم ترین شاخص های مرکزی و پراکندگی ترسیم شد. لازم به ذکر است؛ برای متغیر وابسته (عملکرد شغلی)، علاوه بر درج شاخص های مرکزی  پراکندگی، جدول توزیع فراوانی و درصد نیز قید گردید. نتایج نشان داد که بین حمایت اجتماعی و جو سازمانی با عملکرد شغلی، رابطه مثبت وجود دارد(
0/01 > p ). همچنین، بین مؤلفه های وضوح  و توافق هدف در سازمان، وضوح و توافق نقش در سازمان، رضایت از پاداش، رضایت و توافق بر رویه ها و اثربخشی ارتباطات با عملکرد شغلی رابطه معناداری وجود دارد( 01/ 0> p) و بین مؤلفه های حمایت خانواده، حمایت دوستان و حمایت سایر افراد با عملکرد شغلی، رابطه معناداری دیده می شود(0/01 > p ). نمره عملکرد شغلی مددکاران مسن تر بالاتر از مددکاران جوان بود(0/01 > p ).
نمره عملکرد شغلی زنان بالاتر از مردان بود (0/01 > p ). بین وضعیت تأهل و عملکرد شغلی رابطه وجود داشت؛ یعنی عملکرد شغلی مددکاران متأهل، بالاتر از مددکاران مجرد بود (0/01 > p ). از میان مؤلفه های حمایت اجتماعی نیز، تأثیر حمایت سایر افراد بیش از حمایت اعضای خانواده و دوستان گزارش شد. در تحلیل رگرسیون نیز مشاهده می شود که تنها مؤلفه حمایت سایر افراد است که توانایی پیش بینی تغییرات عملکرد شغلی را داراست. از میان مؤلفه های جو سازمانی نیز مؤلفه وضوح و توافق هدف و رضایت از پاداش، با عملکرد شغلی مرتبط گزارش شده است. در تحلیل رگرسیون نیز این مؤلفه اثربخشی ارتباطات است که قدرت پیش بینی تغییرات عملکرد شغلی را دارد. مددکاران زن، متأهل و مسن تر نسبت به مددکاران مرد، مجرد و جوان تر، عملکرد شغلی بالاتری دارند.
واژگان کلیدی: حمایت اجتماعی، جو سازمانی، عملکرد شغلی، مددکاری اجتماعی

عنوان پایان نامه: بررسی مهارت تعریف واژه در کودکان 5/7-5/4 ساله فارسی زبان
دانشگاه: علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تحصیلی: گفتاردرمانی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
پژوهشگر: مریم ملکیان
اساتید راهنما: دکتر طاهره سیما شیرازی، دکتر طلیعه ظریفیان
سال تحصیلی: 1392

در چکیده پژوهش چنین آمده است: مهارت تعریف واژه یکی از مهارت های پیچیده زبانی است که آگاهی فرازبانی و سواد، نقش مهمی در آن دارند. در این پژوهش، روند رشد مهارت واژه کودکان 5/4 تا 5/7 ساله فارسی زبان در دو جنبه محتوایی و ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است.
این پژوهش از نوع مقطعی و توصیفی ـ تحلیلی بود. آزمودنی ها 107 دختر و پسر بودند که در سه رده سنی اول (65-54 ماه )، (77-66 ماه) و (90 - 78 ماه) به شیوه نمونه گیری چند مرحله ای، از مهدکودک ها و مدارس مناطق 1، 7 و 17 تهران انتخاب شدند. تکلیف تعریف واژه برای آنها انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری کروسکال والیس و یو ـ من ویتنی استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش سن، میانگین امتیاز جنبه محتوایی
 
(01/ 0> p)و جنبه ساختاری  (0/002= p)  تعریف واژه، افزایش معناداری پیدا کرد. همچنین، در کودکان رده سنی دوم، تفاوت میانگین امتیاز جنبه محتوایی (0/013= p)  و میانگین امتیاز جنبه ساختاری (0/010= p)  بین دختر و پسر معنادار بود، و دختران، امتیاز بالاتری نسبت به پسران کسب کردند، اما در دیگر گروه ها، تفاوت معناداری بین دو جنس مشاهده نشد. رشد تعریف واژه کودکان فارسی زبان، روندی مشابه با روند رشد این مهارت را در زبان های دیگر، طی می کند. با افزایش سن، تعریف ها از پاسخ های عینی و عملکردی به سمت تعریف های فرازبانی که از نظر محتوا و ساختار، رشدیافته اند، پیش می روند.
واژگان کلیدی: رشد، تعریف واژه، کودک، فارسی زبان

عنوان پایان نامه: تأثیر موسیقی درمانی بر افزایش خودکارآمدی و کاهش اضطراب مرگ در سالمندان
دانشگاه: آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات البرز
رشته تحصیلی: روانشناسی عمومی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
پژوهشگر: الهام دهقان بنادکی
استاد راهنما: دکتر علی زاده محمدی
سال تحصیلی: 1392

در چکیده پژوهش آمده است: پژوهش حاضر، با هدف تعیین میزان تأثیر موسیقی درمانی برخودکارآمدی و اضطراب مرگ در سالمندان انجام شد. روش نمونه گیری، نمونه گیری دردسترس بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه زنان سالمند مرکز توانبخشی یاس (شهر تهران) بودند که از بین آنها 24 نفر به صورت تصادفی در دو گروه 12 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. موسیقی درمانی در 12 جلسه برای گروه آزمایش اجرا شد. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از : مقیاس خودکارآمدی" شرر و همکاران " و مقیاس اضطراب مرگ " تمپلر". داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفتند؛ نتایج نشان داد که موسیقی درمانی بر افزایش خودکارآمدی (001/ 0> p)  تأثیر معنادار داشته است. همچنین، موسیقی درمانی بر کاهش اضطراب مرگ تأثیر معنادار داشته است(001/  0> p). براساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود؛ موسیقی درمانی که یک مداخله ارزان، مؤثر و بدون عارضه است، برای افزایش خودکارآمدی، کاهش اضطراب و منحرف نمودن توجه سالمندان از منابع استرس و همچنین، احساس ارزشمندی در آنها مورد استفاده قرار گیرد. خانه های سالمندان می توانند برای ایجاد شرایط زندگی مناسب تر از این روش استفاده کنند.
واژگان کلیدی: اضطراب مرگ، خودکارآمدی، سالمندی، موسیقی درمانی
عنوان پایان نامه: بررسی مقایسه ای عملکردهای اجرایی شناختی(تمرکز و توجه ، حافظه کاری) و انگیزه پیشرفت در نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزی بهزیستی و همتایان عادی آنها در شهرتهران
دانشگاه: مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی
رشته تحصیلی: توانبخشی شناختی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
پژوهشگر: بهنوش حامدعلی
استاد راهنما: دکتر پیمان حسنی ابهریان
 سال تحصیلی: 1397

در چکیده پژوهش آمده است: پژوهش حاضر، با هدف بررسی مقایسه ای عملکردهای اجرایی شناختی(تمرکز و توجه، حافظه کاری) و انگیزه پیشرفت در نوجوانان ساکن در مراکز شبانه روزی بهزیستی و همتایان عادی آنها در شهرتهران انجام شد. این پژوهش جزء پژوهش های توصیفی از نوع علی ـ مقایسه ای بوده، و جامعه آماری آن شامل کلیه نوجوانان ساکن در مراکز شبانه روزی بهزیستی در رده سنی 15 تا 18 سال و همتایان عادی آنها در شهرتهران می شد که با روش نمونه گیری در دسترس، 50 نفر از میان نوجوانان ساکن در مراکز شبانه روزی بهزیستی و 50 نفر از همتایان عادی آنها انتخاب شدند، و با ابزارهای ان ـ بک، مقیاس تجدید نظر شده هوش وکسلر، تست IVA و پرسشنامه انگیزه پیشرفت " هرمنس"مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده از مقایسه میانگین ها برای توصیف و آزمون t مستقل و همبستگی برای استنباط داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد؛ نوجوانان ساکن در مراکز شبانه روزی در مقایسه با همتایان عادی خود در متغیرهای حافظه کاری، تمرکز و توجه و همچنین، آزمون انگیزه پیشرفت، میانگین نمرات پایین تری به دست آوردند، و تفاوت میانگین نمرات دو گروه معنادار بوده است. همچنین، ارتباط معناداری بین کارکردهای اجرایی با انگیزه پیشرفت وجود داشت. با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش، پیشنهاد می شود؛ به کودکان ساکن در مراکز شبانه روزی بهزیستی، خدمات مشاوره ای و آموزشی در جهت تقویت انگیزه پیشرفت و کارکردهای اجرایی ارائه شود.
واژگان کلیدی : عملکردهای اجرایی شناختی، تمرکز و توجه، حافظه کاری، انگیزه پیشرفت، مراکز شبانه روزی بهزیستی، نوجوانان

پیوندها
آمار بازدید
 بازدید امروز : 18
 کل بازدید : 9132
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1